Διαθέσιμα μαθήματα

Basic Theory of Thermal Analysis and Calorimetry

Basic Theory of Thermal Analysis and Calorimetry

Σε αυτό το εισαγώγιμο μάθημα θα συζητηθούν οι θεμελιώδης έννοιες της Θερμοδυναμικής και Θερμικής Ανάλυσης.

Fundamental Thermal Analysis techniques

Fundamental Thermal Analysis techniques

Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας των ποιών συχνά εφαρμόσιμων μεθόδων θερμικής ανάλυσης, δηλαδή της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης, διαφορική θερμική ανάλυση, θερμοσταθμική και δυναμική μηχανική ανάλυση. Εφαρμογές των συγκεκριμένων τεχνικών θερμικής ανάλυσης επίσης αναφέρονται. Διαφορική Θερμική Ανάλυση (DTA) και Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC)

Special Thermal Analysis techniques

Special Thermal Analysis techniques

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών σε ειδικές τεχνικές θερμικής ανάλυσης, όπως θερμοπορομετρία, μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας μέσω της τεχνικής Laser Flash, θερμιδομετρία προσρόφησης, σύζευξη φασματομετρίας ...

Transformation’s kinetics

Transformation’s kinetics

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κινητική ανάλυση διαφόρων μετασχηματισμών, όπως ...

Data collection and evaluation in Thermal Analysis

Data collection and evaluation in Thermal Analysis

Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στις αρχές της συλλογής δεδομένων από θερμοαναλυτικές μετρήσεις, διαδικασίες ...

Case studies in Thermal analysis Techniques

Case studies in Thermal analysis Techniques

Αυτή η ενότητα στοχεύει να εκθέσει τους μαθητές σε μελέτες που αφορούν τις Τεχνικές Θερμικής ...

Thermal analysis applied in food and pharmaceuticals

Thermal analysis applied in food and pharmaceuticals

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην παροχή των πιο σημαντικών ιδιοτήτων που σχετίζονται με την ...

Case studies for Transformation’s kinetics in polymers

Case studies for Transformation’s kinetics in polymers

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την κινητική μετασχηματισμού διαφόρων υλικών ...